• Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος 

  Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (ΠΧΣ)προσφύεται στην κνήμη στον πρόσθιο μεσογλύνιο βόθρο και καταφύεται στον έξω μηριαίο κόνδυλο στην μεσοκονδύλιο εντομή.

  Ο Οπίσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (ΟΧΣ) βρίσκεται πίσω από τον πρόσθιο χιαστό και είναι παχύτερος και ισχυρότερος αυτού .Tο μήκος του είναι ίσο με τα 3/5 του ΠΧΣ.

  Προσφύεται στον οπίσθιο μεσογλύνιο βόθρο και αφού χιαστεί με τον ΠΧΣ καταφύεται στον έσω μηριαίο κόνδυλο στην μεσοκονδύλιο εντομή.

  Κατά την έξω στροφή της κνήμης οι χιαστοί χαλαρώνουν ενώ τείνονται κατά την έσω στροφή .

  Στην ολίσθηση σημσντικό ρόλο παίζουν ενεργητικοί και παθητικοί μηχανισμοί .

  Οι ενεργητικοί μηχανισμοί είναι οι εκτείνοντες μυς , που τραβούν τους κνημιαίους κονδύλους προς τα εμπρός στην έκταση , και οι καμπτήρες μυς που τους τραβούν προς τα πίσω στην κάμψη.

  Παθητικοί μηχανισμοί είναι οι χιαστοί οι οποίοι διατηρώντας το μέγεθός τους σταθερό τραβούν τους μηριαίους κονδύλους αντίθετα απότην φορά κύλισής τους , κάνοντάς τους έτσι να γλυστρούν πάνω στα κνημιαία plateau.

  Ο ΠΧΣ είναι υπεύθυνος για την προς τα εμπρός ολίσθηση των μηριαίων κονδύλων κατά τη διάρκεια της κάμψης . Ο ΟΧΣ αντίθετα είναι υπεύθυνος για την προς τα εμπρός ολίσθηση των μηριαίων κονδύλων κατά τη διάρκεια της έκτασης .


Ερώτηση - Σχόλια